NEERUTI SELTS MTÜ

Juhatus

Neeruti Seltsi juhatus/tegevusjuhid Seltsi üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 101 25.03.2010):

JAAN STERN

Projektide juhtimine, finantsjuhtimine

E-mail: jaanstern@kadrina.ee

tel. 5294957

TIIU UUSKÜLA

Üld- ja finantsjuhtimine, toimetised, dokumentatsioon

E-mail: uuskylatiiu@hot.ee

tel. 55525314

ANNE RAAVA

Looduse vahendamine

ENE HEIDE

SULEV AINLO

ÜLLE VISNAPUU

TIIU KAARE

Projektijuhtiminew,dokumentatsioon

Projekti juhtimine, loodusharidus, looduse vahendamine

Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus, MTÜs Arengukoda seltsi esindamine

Projektijuhtimine, dokumentatsioon

tel. 53844843

tel. 55575191

tel. 53326621

tel. 5289402

tel. 53919376

E-mail: anne.raava@mail.ee

E-mail: raamatukogu@kadrina ee

E-mail: sulain@hot.ee

E-mail: yllevisnapuu@hot.ee

E-mail: raamatukogu@kadrina.ee

Väljavõte Neeruti Seltsi põhikirjast:

5.6 Seltsi juhatus:

5.6.1 määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kuni kolmeks aastaks;

5.6.2 juhatus on kuni seitsmeliikmeline;

5.6.3 juhatus vastutab seltsi majandustegevuse eest;

5.6.4 juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd, esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel;

5.6.5 igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi vastavalt seadustele ja käesolevale põhikirjale;

5.6.6 juhatuse liikme või juhatuse esimehe tagasiastumine võib toimuda tema kirjaliku avalduse alusel üldkoosoleku otsusega.

5.7 Juhatuse pädevusse kuulub:

5.7.1 aasta tegevuskava koostamine ja majandustegevuse aastaaruande esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;

5.7.2 projektide koostamine ja esitamine;

5.7.3 avalduste ja ettepanekute läbivaatamine ja asjakohaste lahenduste väljatöötamine;

5.7.4 Seltsi asjaajamise korraldamine, lepingute sõlmimine, täitmise korraldamine ja lõpetamine;

5.7.2 Seltsi esindamine, üldkoosolekute kokkukutsumine ja selle otsuste täideviimine ja Seltsi juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal.

Liikmemaksu statuut

Kinnitatud: juhatuse protokoll nr 105 09.08.2010

MAKSEPERIOOD:           ÜKS AASTA = 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER

PARIM MAKSEAEG:       ENNE 30. SEPTEMBRIT

AASTAMAKSU MÄÄR:   6 EUR

MAKSESOODUSTUSED: PENSIONÄR = POOL MAKSUMÄÄRA = 3 EUR

                           PEREKOND  = ÜKS MAKSUMÄÄR = 6 EUR

                          

MAKSEVIIS: SULARAHAS KOGUMISLEHE ALUSEL VÕI

  ÜLEKANDENA KONTOLE NR 221019568422 SWEDBANK